Scroll

Privacy Policy

De besloten vennootschappen

– ZuidWest Management B.V.
– Zuidergat Investments B.V.
– ZWB Bedrijfsadvies B.V.
– ZWB Projects B.V.

Alle gevestigd en kantoorhoudende te (4416 PX) Kruiningen aan de Weihoek 15, hierna te noemen “ZWB”, respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens overeenkomstig de eisen die de wet daaraan stelt. In deze Privacyverklaring informeren wij u daarover.

Deze privacyverklaring geldt tevens voor de ondernemingen die volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gevestigd zijn op het adres Weihoek 15 te Kruiningen, en welke ondernemingen zijn aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, en welke ondernemingen geen eigen privacyverklaring hebben vastgesteld.

 

Algemeen

Door middel van deze privacyverklaring maken wij inzichtelijk op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door contact op te nemen, hetzij telefonisch of middels correspondentie danwel door achterlating van uw gegevens op onze website. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, zijn wij de (verwerkings)verantwoordelijke. Op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

Persoonsgegevens cliënten

Wij verwerken of verwerken mogelijkerwijs de volgende algemene persoonsgegevens van u: voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN, burgerlijke staat, woon- en/of vestigingsadres, e-mailadres, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, IP-adres of andere contactgegevens die door u aan ons worden verstrekt.

 

Persoonsgegevens werknemers

Ook wanneer u bij ons komt werken verwerken wij uw persoonsgegevens, ongeacht of dat gebeurt op grond van een uitzendovereenkomst, arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht of anderszins. Wij vragen u een zogenaamd “startformulier” in te vullen en te verklaren dat u ons toestemming geeft om al uw door middel van het startformulier van u gekregen gegevens te mogen verwerken. Naast de genoemde algemene persoonsgegevens verwerken wij of verwerken wij mogelijkerwijs de volgende algemene en bijzondere persoonsgegevens van u:

 • – het nummer van uw paspoort of Europese identiteitskaart en de datum tot wanneer het geldig is;
 • – het nummer van uw rijbewijs, de categorieën waarvoor het rijbewijs is afgegeven en de datum tot wanneer het geldig is;
 • – uw bankgegevens;
 • – NAW-gegevens van uw huisarts en uw bloedgroep;
 • – NAW-gegevens van de persoon die wij kunnen benaderen in het geval van een u persoonlijk betreffende calamiteit;
 • – gegevens over de door u al dan niet met een diploma afgesloten opleidingen;
 • – gegevens over welke talen u spreekt en schrijft;
 • – gegevens over uw werkervaring;
 • – gegevens over door u van overheidswege verstrekte uitkeringen;
 • – de NAW-gegevens van uw partner en kinderen;

 

Doelen en rechtsgronden verwerking persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken uw algemene en bijzondere persoonsgegevens met een aantal doelen, namelijk de volgende:

 • – om telefonisch contact op te nemen indien u daarom verzoekt;
 • – om u schriftelijk of elektronisch te kunnen benaderen;
 • – in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst c.q. met u gemaakte afspraken;
 • – in het kader van onze klanten- en leveranciersadministratie;
 • – in het kader van de verbetering van onze dienstverlening, het beheer van onze commerciële relaties en marketingdoeleinden;
 • – voor de administratie en het beheer van bij ons werkzame personen;
 • – met betrekking tot onze wettelijke verplichtingen als administratiekantoor;

 

Wij verwerken uw overige algemene en bijzondere persoonsgegevens op een zodanige wijze dat deze verwerking geschiedt op grond van een of meerdere wettelijke basis, namelijk de volgende:

 • – u hebt ons uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking gegeven;
 • – de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen van een persoon in het algemeen en de bij ons werkzame personen in het bijzonder (bijvoorbeeld in het geval van ongelukken of incidenten);
 • – de verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting of om ons te kunnen houden aan andere regelgevende normen, verplichtingen en/of gedragscodes;
 • – de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en ons gesloten overeenkomst c.q. gemaakte afspraken;
 • – de verwerking geschiedt op basis van door ons nagestreefde, gerechtvaardigde belangen, die onder meer kunnen bestaan uit het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en commerciële belangen, het verbeteren van onze diensten, het behoud en verbeteren van onze marktpositie, de bescherming van ons bedrijf en haar aandeelhouders, de bescherming van binnen ons bedrijf werkzame personen, klanten en leveranciers en voor administratieve doeleinden.

Wij zullen uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.

 

Derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens en het nastreven van de hiervoor genoemde doelen kunnen wij gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in onze opdracht en ten behoeve van ons optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe met hen afgesloten verwerkersovereenkomst, waarbij wij hen opdragen voldoende waarborgen te bieden voor de bescherming van uw gegevens en de verwezenlijking van uw rechten als betrokkene. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet zonder uw toestemming daarbuiten.

In bepaalde specifieke gevallen kunnen wij gedwongen zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan de overheid, overheidsinstanties zoals de politie, brandweer en/of zorgverleners, wettelijke instanties en/of toezichthoudende instanties. Voor het overige geldt dat wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

 

Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) hebt u de navolgende de in de  AVG omschreven rechten. Indien u daarvan gebruik wil maken, kunt u daartoe aan ons een verzoek doen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, uw verzoek inwilligen tenzij de AVG, de wet of daarop gebaseerde regelgeving zich daartegen verzetten. Uw rechten zijn:

 • – recht op inzage: u kunt ons vragen om een opgave te krijgen van uw persoonsgegevens die wij verwerken en beheren.
 • – recht op correctie: u kunt ons vragen om correctie van uw persoonsgegevens indien wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken.
 • – recht om vergeten te worden: u kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen uit onze bestanden.
 • – recht op dataportabiliteit: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven instantie.

 

Websitebezoek en cookies

Op onze website kunnen algemene bezoekgegevens bijgehouden worden, waaronder het IP‑adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden voor geen enkele doeleinden gebruikt.

Wij kunnen ook gebruik maken van Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij verwijzen naar het privacy-beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Geen van de boven genoemde informatie word gebruikt voor commerciële-, marketing- of andere doeleinden. De website dient puur ter informatieverschaffing over wie ZWB is, wat we doen en hoe u ons kunt bereiken.

Wij gebruiken geen social media plugins en onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

 

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers van ons geraadpleegd of verwerkt die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ook met betrekking tot derde partijen hebben wij maatregelen getroffen. Zo hebben wij met iedere derde partij die uw gegevens verwerkt een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens kunt u bij ons opvragen.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Wij stellen uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, kunt u schriftelijk of via e-mail melden via: info@zwb.nl  U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Marnix Knulst, onze Functionaris Gegevensbescherming, via maknulst@zwb.nl

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.

ZWB heeft deze privacyverklaring vastgesteld op 21 juli 2018. ZWB heeft het recht deze verklaring aan te vullen of te wijzigen